Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2021-11-18.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności aktualizacja 2023.pdf - data dodania: 2023-03-08 11:11:41

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-19.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-27.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Anna Garstka oraz Paulina Kielak-Pasik, anna.garstka@mteatr.pl, paulina.kielak-pasik@mteatr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 668 572 005 lub 694 139 826. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

02-954 Warszawa, Goplańska 42
Tel.: +48228960000
E-mail:
Strona internetowa: www.mteatr.pl

Dostępność architektoniczna

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury posiada trzy lokalizacje w Warszawie:

  1. przy ul. Goplańskiej 42 (główna siedziba Teatru)
  2. przy ul. Brzeskiej 12
  3. przy ul. Jagiellońskiej 26

We wszystkich wymienionych przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność m.in. danego obiektu, spektakli, spotkań, warsztatów.

 

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, do którego jest zapraszany widz, deklaruje następującą dostępność architektoniczną.

Opis dostępności:

Wejście do Teatru:

• Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku;

• Ciąg pieszy ma wystarczającą szerokość i długość do wygodnego poruszania się wózkiem;

• Drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość zapewniającą możliwość przejazdu wózkiem;

• Osoby z niepełnosprawnością mają prawo wstępu z psem asystującym.

Parking:

• W najbliższym sąsiedztwie budynku wyznaczone są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych;

Kasa Teatru:

• Kasy biletowe znajdują się na wprost wejścia głównego;

Widownia:

• W salach kinowych dostępne są miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Toaleta:

• W budynku znajduje się winda oraz toaleta dla niepełnosprawnych;

Budynek nie posiada:
• oznaczeń w alfabecie Braille’a,
• oznaczeń kontrastowych,
• pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: , ). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.